Vedtægter

 

§ 1:
Foreningens navn er Nutidens Kvinder, Næstved og den er hjemmehørende i Næstved Kommune.

Foreningen har adresse hos den til enhver tid siddende formand.

 

§ 2:

Foreningens formål er – gennem åbne arrangementer, møder o.lign. – at virke for alsidig oplysning om kultur, hjem og samfund, for at fremme den demokratiske proces og ligestillingsdebatten.

 

§ 3:

Som medlem optages enhver der vil tilslutte sig foreningens formål.  Indmeldelse kan ske hele året og medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt.

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden årets udgang for at være gældende fra 1. januar.

Et medlem, som modarbejder formålsparagraf, vedtægter eller beslutninger, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En sådan eksklusion skal behandles og godkendes på den nærmest følgende generalforsamling.

 

§ 4:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, kun den kan give, forandre og ophæve vedtægter.

 

§ 5:

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves en majoritet på to tredjedele af de afgivne stemmer. I øvrigt træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

§ 6:

Forslag til behandling på generalforsamlingen må være indleveret skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 7:

Den årlige ordinære generalforsamling holdes i første kvartal. Indkaldelsen finder sted ved indkaldelse gennem foreningens program for sæsonen og ved avertering i et af byens blade med 14 dages varsel.

 

§ 8:

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

Skriftlig afstemning finder sted, når dirigenten eller mindst tre medlemmer forlanger det.

 

§ 9:

Generalforsamlingen for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand eller kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter 
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

 

 

§ 10:

Ekstraordinær generalforsamling kan med mindst 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 10% af medlemmerne indgiver skriftlig motiveret begæring herom.

Indkaldelse finder sted ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

 

§ 11:

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves i 1. kvartal.

 

§ 12:

Foreningens ledelse består af en formand, en kasserer samt fem bestyrelsesmedlemmer.

Valg gælder for en funktionstid på to år. Bestyrelsen afgår skiftevis, således at der ved hvert års generalforsamling afgår som nedenfor beskrevet:

De lige år vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer.

De ulige år vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år vælges to bestyrelsessuppleanter.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 12a:

Til bestyrelsen kan IKKE vælges ægtefæller eller samlevende par.

 

§ 13:

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

 

§ 13a:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.

Der kan meddeles enkeltpersoner procura.

 

Hæftelse:

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 14:

Bestyrelsen forvalter foreningens midler og bestemmer deres anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.

Bestyrelsen kan – når det understøtter foreningens formål – tildele beløb til grupper eller enkeltpersoner, der tager særligt initiativ eller har særligt behov.

 

§ 15:

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 16:

Foreningen kan indgå i samarbejde med lignende kvindeforeninger i Danmark, så længe samarbejdet ikke ændrer ved foreningens suverænitet.

 

§ 17:

Revision af foreningens årlige drift- og statusregnskab foretages af to revisorer, valgt på den ordinære generalforsamling.

Begge revisorer samt revisorsuppleant afgår hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bemærkninger til foreningens årsregnskab skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.

 

§ 18:

Foreningen kan kun opløses efter beslutning af fire femtedele af de mødte medlemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

Den sidste generalforsamling træffer ved simpel stemmeflerhed beslutning om anvendelse af foreningens formue til anvendelse inden for §2’s rammer, og evt. ved overdragelse til anden almennyttig forening med lignende formål.

I almindelighed bør arkivalier og lignende overdrages til NæstvedArkiverne.

 

§ 19:

Kun bestyrelsen kan udnævne et æresmedlem.

Kriterierne for udnævnelsen er en person, der har ydet en særlig indsats, og har mange års medlemskab i Nutidens Kvinder Næstved.

Et æresmedlem betaler til enhver tid gældende kontingent.

Udnævnelsen kan kun ske på den årlige ordinære generalforsamling.

Et æresmedlemskab giver ret til at deltage i alle foreningens arrangementer uden egenbetaling.

Æresmedlemskabet er for livstid.

 

 

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 20. februar 2024.


Se foreningens vedtægter som PDF til udskrivning ved at klikke her